Contribution to the Public consultation on Counterfeit and Piracy Watch-List

19 kwietnia 2018

Stanowisko w związku z publikacją przez Komisję Europejską Zalecenia (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. „w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie”

16 kwietnia 2018

Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2017 roku „Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie. W kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych” COM (2017) 555 final

27 listopada 2017

Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu śródokresowego realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego "Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich"

14 lipca 2017

Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w związku z prowadzonymi konsultacjami Rady do spraw Cyfryzacji dotyczącymi kwestii sieciowych "Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich"

9 czerwca 2017

Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie konsultacji projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

17 maja 2017

Stowarzyszenia Sygnał w sprawie konsultacji projektu traktatu o ochronie organizacji nadawczych przygotowywanego przez Światową Organizację Praw Własności Intelektualnej (WIPO)

21 kwietnia 2017

Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie projektu Ustawy z dnia 28 grudnia 2016 roku o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

20 stycznia 2017

Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych

1 lipca 2016

Stanowisko przedstawione w ramach konsultacji dyrektywy 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

8 marca 2016

Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie Rozporządzenia KE, które ma na celu umożliwienie obywatelom UE transgranicznego dostępu do wykupionych internetowych treści (COM (2015) 627)

15 stycznia 2016

Stanowisko dotyczące Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, ogłoszonej przez Komisję Europejską w Komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów [SWD(2015)100].

29 maja 2015

Stanowisko wobec Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowanego Handel, wzrost gospodarczy i własność intelektualna – strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich (SWD (2014) 204).

19 sierpnia 2014

Stanowisko wobec tez i propozycji zawartych w Komunikacie Komisji Europejskiej „Film europejski w dobie cyfrowej. Łączenie różnorodności kulturowej z konkurencyjnością (COM (2014) 272).

18 lipca 2014

Stanowisko przedstawione w procesie Konsultacji Prawa Autorskiego UE (Public Consultation on the Review of the EU Copyrights rules).

21 lutego 2014

Stanowisko w sprawie zjawiska kradzieży własności intelektualnej na rynku telewizyjnym i filmowym.

9 grudnia 2013

Stanowisko w sprawie wdrożenia dyrektyw o dziełach osieroconych.

4 lipca 2013

Stanowisko wobec dokumentu ZIELONA KSIĘGA. Przygotowanie do nadejścia zintegrowanych mediów audiowizualnych: wzrost gospodarczy, twórczość i wartość wydanego przez Komisję Europejską 24.04.2013 r. w Brukseli.

21 czerwca 2013

Stanowisko wobec raportu „Tajni Kulturalni”.

16 kwietnia 2013

Oświadczenie w sprawie portalu Chomikuj.pl.

20 marca 2013

Oświadczenie wobec planowanych zmian dotyczących Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

5 marca 2013

Stanowisko w sprawie ochrony  praw własności intelektualnej na rynku płatnych telewizji w 2012 roku.

13 lutego 2013

Stanowisko w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym.

4 lutego 2013